Privacyverklaring

Privacyverklaring TechMBA

Als TechMBA beschikking krijgt over uw persoonsgegevens, dan behandelen we deze gegevens in overeenstemming met dit Privacystatement.

TechMBA vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar websitebezoekers, opdrachtgevers, zakelijke relaties en (tijdelijke) werknemers van groot belang. Daarom worden persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

In dit Privacystatement lichten wij toe:

 1. Wie zijn wij?
 2. Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?
 3. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
 4. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
 5. Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?
 6. Verwerken wij persoonsgegevens buiten Nederland?
 7. Uw rechten
 8. Beveiliging
 9. Bewaartermijn
 10. Technische vragen en cookies
 11. Vragen, opmerkingen of klachten
 12. Wijzigingen

1. Wie zijn wij?

TechMBA is een initiatief van Cauberg Huygen B.V., gevestigd te Rotterdam (3067 GH) aan de Hoofdweg 70, en is ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG voor de verwerkingen van persoonsgegevens die in dit Privacystatement worden beschreven. Dit betreft alle onderdelen die handelen onder de naamvoering Cauberg Huygen.

Dit Privacystatement is van toepassing op vrijwel alle gegevensverwerkingen van TechMBA inclusief de gegevensverwerkingen die plaatsvinden via de website van TechMBA. Dit betreft onder meer de volgende websites:

 • techmba.nl

2. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij verzamelen onder andere op de volgende manieren persoonsgegevens:

 • bij het bezoeken van één van onze websites,
 • wanneer u uw gegevens achterlaat op één van onze websites,
 • wanneer u uw gegevens invult of achterlaat op één van onze vestigingen,
 • wanneer u zich op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze activiteiten en/of dienstverlening,
 • wanneer u contact hebt met een medewerker van TechMBA;
 • in het kader van een zakelijke relatie met TechMBA.

3. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor onderstaande doeleinden:

 • Voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken en uitwisselen van informatie over en ten behoeve van de dienstverlening en overige activiteiten van de verwerkingsverantwoordelijke.
 • Voor de beoordeling van de geschiktheid en de beschikbaarheid van werkzoekenden voor vast/tijdelijk werkaanbod.
 • In het kader van een overeenkomst met de werkzoekende/werknemer/zelfstandig ondernemer. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van (een) eventuele arbeidsovereenkomst(en), stageovereenkomst dan wel overeenkomst van opdracht.
 • In het kader van een overeenkomst met de opdrachtgever. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van overeenkomsten met opdrachtgevers voor project gerelateerde opdrachten en detachering.
 • Personeels- en salarisadministratie.
 • In het kader van een overeenkomst met een leverancier. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst met leveranciers.
 • Wet- en regelgeving. Voor identificatie, bestrijding van fraude, verzorging van interne controle en bedrijfsveiligheid, aanvragen subsidies, afdrachtverminderingen, premievrijstellingen en/of premiekortingen en overige wet en regelgeving.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van één of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • De uitvoering van een overeenkomst
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang
 • Uw toestemming

4. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

TechMBA kan onderstaande persoonsgegevens van u verwerken als u student, werkzoekende, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en/of zakelijke relatie bent van TechMBA. U bent zelf verantwoordelijk dat wij de beschikking hebben over uw juiste en relevante gegevens.

Websitebezoeker

 • Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP-adres
 • Strikt noodzakelijke en vrijwillig mee ingestemde cookie- en soortgelijke gegevens (zie ons Cookiebeleid)
 • Op onze website of sociale media account vrijwillig gepubliceerde gegevens (via sociale netwerken, reactie bij een blog, et cetera)
 • Via onze website vrijwillig ingevulde of achtergelaten gegevens (via een contactformulier, een aanmeldformulier, et cetera)

Student

[nog in te vullen]

Werkzoekende

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Pasfoto (indien toegevoegd aan het cv)
 • Gegevens over trainingen en opleidingen
 • Gegevens over beschikbaarheid
 • Alle gegevens die personen zelf via hun motivatiebrief, cv of op andere wijze met TechMBA delen
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de werkzoekende, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • Communicatie

Werknemer, tijdelijke werknemer, gedetacheerde en zelfstandig ondernemer

Indien u voor TechMBA of haar opdrachtgevers werkt/heeft gewerkt, kan TechMBA onderstaande gegevens verwerken:

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • Nationaliteit, BSN-nummer & identiteitsbewijs, werkvergunning
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Communicatie

Zakelijke relatie

TechMBA verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen, zoals medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en referenten. We kunnen de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken:

 • Zakelijke contactgegevens

5. Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

TechMBA kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van Cauberg Huygen, haar opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers die namens TechMBA diensten verlenen of opdrachten uitvoeren (verwerkers), overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Ook verstrekken wij gegevens in gevallen waarin wij daartoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. TechMBA is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van TechMBA, sluit TechMBA met een dergelijke derde een verwerkingsovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven eisen voldoet.

6. Verwerken wij u gegevens buiten Nederland?

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Dit zal enkel geschieden nadat uw vooraf ingelicht bent. TechMBA heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

7. Uw rechten

U beschikt als betrokkene over de volgende rechten:

 • Het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben;
 • Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij wettelijk bevoegd zijn om niet aan uw verzoek te voldoen;
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen geheel of gedeeltelijke geautomatiseerde besluitvorming. TechMBA maakt op dit moment geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder;
 • Het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming werkt niet met terugwerkende kracht, het intrekken van toestemming is enkel van toepassing op toekomstige verwerkingen.

Indien u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of één van de ander hierboven omschreven rechten wilt uitoefenen, dan kunt u contact opnemen met TechMBA via techmba@cauberghuygen.nl.

Binnen een maand na ontvangst van een verzoek zal de privacy medewerker u per e-mail informeren over het standpunt van TechMBA inzake het verzoek en welke actie TechMBA heeft ondernomen of zal ondernemen. In complexe gevallen kan de behandeltermijn met twee (2) maanden worden verlengd. Van een dergelijke verlenging zal TechMBA u binnen de eerste maand op de hoogte stellen.

TechMBA kan een verzoek weigeren indien:

 • op het verzoek een afwijzingsgrond van toepassing is; en/of
 • het verzoek onvoldoende specifiek is; en/of
 • uw identiteit niet met redelijke zekerheid kan worden vastgesteld; en/of
 • het verzoek volgt binnen een onredelijke tussenpoos na een eerder verzoek of anderszins een misbruik van een van deze rechten inhoudt. Een interval van 6 maanden of minder zal over het algemeen beschouwd worden als een onredelijke tussenpoos.

8. Beveiliging

TechMBA doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. TechMBA heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligingen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassingen of bekendmaking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen zijn van misbruik, wordt u verzocht om contact met ons op te nemen via techmba@cauberghuygen.nl.

9. Technische informatie en cookies

Technische informatie

De website van TechMBA verzamelt automatisch bepaalde informatie over de (apparaten van) bezoekers van onze websites, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo-locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de kwaliteit en effectiviteit van de website te verbeteren.

Cookies en soortgelijke technieken

De website van TechMBA maakt verder gebruik van cookies en soortgelijke technieken. U kunt hierover meer lezen in ons Cookiebeleid.

10. Bewaartermijn

TechMBA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacystatement genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen. TechMBA bewaart gegevens van werkzoekenden met toestemming twee jaar na de verleende toestemming, indien u uw toestemming wilt intrekken dan kan dat via techmba@cauberghuygen.nl.

11. Vragen, opmerkingen of klachten

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door TechMBA, dan kunt u per e-mail contact opnemen met TechMBA via techmba@cauberghuygen.nl, of een brief sturen naar Cauberg-Huygen, t.a.v. Afdeling privacy, Hoofdweg 70, 3067 GH Rotterdam.

12. Wijzigingen

TechMBA kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de website van TechMBA. Deze versie is geldig vanaf 13-09-2019.